____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Oбяв за провеждането на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на поземлен имот № 000424, в м.„Томарев дол”, с НТП-друга селскостопанска територия, Х категория, с площ от 17,973 дка по КВС на землището на  с.Царевец, актуван с АОС № 3211 от 20.04.2016г.
Търгът ще се проведе на 04.10.2016г. от 10:30 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 11.10.2016г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15:00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
https://www.livechatalternative.com/