____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Oбява за провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имот

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на общински имот – недовършена сграда, строена за административни нужди в стопанския двор на бившето ТКЗС на с.Ослен Криводол със ЗП-115 кв.м. и недовършена сграда(навес) със ЗП – 30 кв.м., находящи в се имот № 115010, с НТП- стопански двор, собственост на ДПФ, м.”Край село” по КВС на с.Ослен Криводол.
Търгът ще се проведе на 04.10.2016г. от 10.15 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 11.10.2016г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
 
https://www.livechatalternative.com/