Обява за провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински незастроени недвижими имоти

1.     Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на общински незастроени недвижими имоти:
 
 1.1. Поземлен имот № 16.10, с НТП-трайни насаждения от 2,606 дка, общинска собственост  по КВС на с.Зверино, м.„Лепин дол”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м.”Лепин дол” по §4 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 3089 от 24.03.2016г. и АОС № 3187 от 26.05.2016г.
 
1.2 . Поземлен имот № 301.14, с НТП-друга селскостопанска територия от 0,276 дка, общинска собственост  по КВС на с.Долна Кремена, м. „Байчиновец”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м. „Байчиновец” по §4 от ЗСПЗЗ  актуван с АОС № 3027 от 09.03.2016г.
 
Търгът ще се проведе на 04.10.2016г. от 9:45 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 11.10.2016г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).