____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Мотиви за приемане на Наредби и допълнение на съществуваща Наредба за предучилищното образование в Община Мездра

Н А Р Е Д Б А
 ЗА  ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

 

Н А Р Е Д Б А
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНА МЕЗДРА

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА МЕЗДРА

 

НАРЕДБА
 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ  НА УСЛУГИ
Допълнение към Раздел III Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги

 

 

ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

ПРОЕКТ

 

        Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законноустановения срок от 14 дни, Община Мездра чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтеросованите лица да направят своите  предложения и становища по проекта на Наредбите на e-mail адрес: mezdra.bg

 

             МОТИВИ:

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ НАРЕДБИ И ДОПЪЛНEНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАРЕДБА

               Народното събрание на Република България прие Закон за предучилищното и училищното образование (обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.). В член 59, ал. 1 от този закон, както и в чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование,  които влизат в сила на 1 август 2016 г., е предвидено, че условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини се определят с наредба на общинския съвет.
В чл.68, ал.1 от горепосочения закон е предвидено, че в детските градини може да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите и при условия  и по ред, определени  с наредба на общинския съвет.
В чл.346, ал.1 и 2 от горепосочения закон е предвидено във всяка община да се създава и води регистър на общинските детски градини и център за подкрепа за личностно развитие, в които служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване, опредебени с наредба на съответния общински съвет.

     Цел на наредбите:
Определяне на конкретни еднакви условия и ред за записване, отписване и преместване на деца в детските градини, организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителни услуги по отглеждане на децата по желание на родителите, както и създаване и водене на регистър на детските гради и център за  подкрепа за личностно развитие  в община Мездра, съобразени с нормативните актове от по-висша степен.

    Финансови и други средства, необходими за прилагането на новите наредби:
Няма необходимост от финансови и други средства за прилагането на новите наредби.

     Очаквани резултати :
Осъществяване на добра организация и практика при записване, отписване и преместване на деца в детските градини в община Мездра, организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности по отглеждане на децата, както и създаване и водене на регистърна детсикте градини и център за подкрепа за личностно развитие на територията на община Мездра.

     Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на наредбите не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, влизащ в сила от 1.08.2016 г. в частта, касаеща обществените отношения, които се уреждат от проекта на общинските наредби. В съответствие е и с Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (приета от министъра на образованието и науката), в сила от 1.08.2016 г. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Мотиви и текстове на Наредби в pdf формат

https://www.livechatalternative.com/