Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински незастроен имот

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на общински незастроен недвижим имот – УПИ VІІІ, общ, кв.12 по плана на с.Старо село, актуван с АЧОС № 3164 от 20.04.2016г с площ от 450 кв.м.

Търга ще се проведе на 04.10.2016г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 11.10.2016г. в същия час и място.

Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.

Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).