__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Пазарни консултации \Пазарно проучване: „Пречиствателна станция за питейни води“


Настоящите пазарни консултации се провеждат във връзка с предстоящо подаване на проектно предложение с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.на територията на община Мездра“ до Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

Пазарното проучване се извършва във връзка с едно от изискванията на Наредба №12 от 25 юли 2016 год. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

След извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, могат да бъдат представени три оферти на база на зададените параметри или минималните техническите характеристики, които да бъдат сравнени и анализирани, и на тази основа да се заложи прогнозна цена в проектното предложение. 

Покана

Приложение към поканата