____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Пазарни консултации \Пазарно проучване за СМР за „Рехабилитация и реконструкция на общински път VRC1148 / ІІІ – 308, Своде – Роман / – Синьо Бърдо – Граница Общ. (Роман – Мездра ) – Ослен Криводол – Лик – Дърманци – / І – 1/ и VRC3097 / VRC1082 / Мездра – Руска Бела / VRC1079 /, Община Мездра“


Във връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Мездра с проект “ Рехабилитация и реконструкция на общински път в Община Мездра“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от Мярка М07— „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба No 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от Мярка М07— „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", моля да представите индикативни оферти по отношение извършването на Строително-монтажни дейности за следните обекти:

 

“ Рехабилитация и реконструкция на общински път VRC1148 / ІІІ – 308, Своде – Роман / – Синьо Бърдо – Граница Общ. (Роман – Мездра ) – Ослен Криводол – Лик – Дърманци – / І – 1/ и VRC3097 / VRC1082 / Мездра – Руска Бела / VRC1079 /, Община Мездра”;

Покана

Обяснителнa запискa

Количествена сметка

Схеми и чертежи