____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за търг

       О Б Щ И Н А -  Г Р А Д   М Е З Д Р А

 

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

 

 

 

 

     Провеждане на публичен търг с явно наддаване   за отдаване под наем на язовир  “ Крапец  “, в землището на с. Крапец  , община Мездра с площ от 225,5  дка.  Търгът ще се проведе на     05.01.    2010г. от 10.30 часа в Община Мездра , ул. Хр. Ботев № 27,стая № 202 . Втора  дата : 12.01. 2010.г. в същия час и място.

Тръжната  документация  и  информация  за  процедурата   се  получават  в стая № 104-А на общината или  на   телефон :  9-21-16 , вътрешен 112 .  Необходимите документи за участие   се представят в срок до деня , предхождащ търга , до 15.00 часа.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :

 

……………………../ Ив. Аспарухов /

 

РС

https://www.livechatalternative.com/