____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Пазарни консултации \Пазарно проучване: СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на община Мездра“


Настоящите пазарни консултации се провеждат във връзка с предстоящо подаване на проектно предложение с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на община Мездра“ до Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Пазарното проучване се извършва във връзка с едно от изискванията на Наредба №12 от 25 юли 2016 год. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

След извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, могат да бъдат представени три оферти на база на зададените параметри или минималните техническите характеристики, които да бъдат сравнени и анализирани, и на тази основа да се заложи прогнозна цена в проектното предложение.

 

Покана

Количествена сметка