Обява за търг с явно наддаване

О  Б  Я  В  А

 

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на общински незастроен недвижим имот:

 

Поземлен имот № 17.303, с НТП – друга селскостопанска територия от 3,622 дка, общинска собственост  по КВС на гр.Мездра, м.„Мишковото”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м.”Мишковото” по §4 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 3245 от 13.07.2016г.

 

Търгът ще се проведе на 18.10.2016г. от 10:15 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 25.10.2016г. в същия час и място.

Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.

 Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон

0910 – 9-21-16 (вътр.156).

 

 

КМЕТ:

(инж. Г.Събков)

 

ХЧ/ХЧ