____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за търг с явно наддаване

О  Б  Я  В  А

 

Община Мездра обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на следните общински имоти:

Поземлен имот  № 011672 с площ от 23,961 дка, в м.”Изворище”, VІ категория по КВС с.Лик, актуван с АОС № 3265 от 15.08.2016г.;

 Поземлен имот № 011233 с площ от 43,779 дка в м.”Топлика”, VІ категория  по КВС на  землището на с.Лик, актуван с АОС № 1118 от 14.06.2011г.;

Срокът за отдаване под аренда на имотите е 25 (двадесет и пет) стопански години. Имотите ще се използват за създаване на овощна градина чрез засаждане на трайни насаждения.

Търгът ще се проведе на 18.10.2016г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 25.10.2016  година в същия час и място.

Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.

Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон

0910 – 9-21-16 (вътр.156).

 

 

КМЕТ:

(инж. Г.Събков)

 

ХЧ/ХЧ

 

https://www.livechatalternative.com/