__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за провеждане на мерки по публичност и информираност за проект № BG16RFOP001-2.001-0089 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект пожарна служба" на РС „ПБЗН“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0089-C01 и №РД-02-37-98/16.09.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие."


Протокол № 2 от работата на комисията, 02.12.2016 г.


Протокол № 1 от работата на комисията, 22.11.2016 г.


ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ В АОП