OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ за длъжността Началник отдел ,,Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки“ в дирекция ,,Финанси, икономика и проекти“

OБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

         На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № 786/11.11.2016 г. на Кмета на Община Мездра,
ОБЯВЯВА КОНКУРС
         за длъжността Началник отдел ,,Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки“ в дирекция ,,Финанси, икономика и проекти“, Общинска администрация Мездра.

1. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, са:1/ Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
2/ Да имат придобита образователна степен ,,Бакалавър“
3/ Да имат най-малко 4/ четири/ години професионален опит или присъден най-малко III младши ранг;
Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 420,00 лв.
Брой работни места – 1 бр.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Умения за работа с MS office, Word, Excel; Internet; правно – информационни продукти и др.;
 • Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;
 • Управленска компетентност;
 • Ориентация към резултати;
 • Работа в екип;
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен)
 • Комуникативна компетентност;
 • Професионална компетентност.

2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Организира цялостната дейност на отдела в Общинска администрация;
 • Ръководи, координира, контролира и отчита работата на служителите в отдела;
 • Организира и координира дейността в направление икономика, търговия и контрол;
 • Отчита дейността по управление и разпореждане с общинска собственост;
 • Изготвя тръжни документации и организира провеждането на процедурите по ЗОП;
 • Участва в подготовката и управлението на Европейски проекти.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая 212 на Община Мездра.

3. Начинът за провеждане на конкурса е: тест и интервю.

4. Необходимите документи, които кандидатите за участие в конкурса, трябва да представят са:

1/ Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
2/ Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2 т. 1 от НПКДС за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3/ Заверено копие от документ за придобита образователна степен;
4/ Заверено копие от документ, удостоверяващ професионален опит или придобит ранг като държавен служител (ако има такъв);
5/Заверено копие от документ за самоличност;
6/ Професионална автобиография;
7/Заверени копия на други документи – за компютърни умения, сертификати и др. (ако притежава такива).

5. Документите следва да бъдат представени в:

Община Мездра, п.к. 3100, ул.,,Хр. Ботев“ № 27 в Център за информация и административни услуги, гише ,,Деловодство“  в срок: до 10 дни от датата на публикуване на обявлението ( в случай, че крайният срок е неработен ден – срокът изтича в първия работен ден след него).
Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощени представители.

6. Мястото, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса, е:  информационните табла в сградата на общината и официалния сайт на Община Мездра – www.mezdra.bg.

инж. Генади Събков,

Кмет на Община Мездра


Връзка към Административен регистър