____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

OБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № 785/11.11.2016 г. на Кмета на Община Мездра,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Директор на Дирекция ,,Административно обслужване“, Общинска администрация Мездра.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, са:

1/ Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
2/ Да имат придобита образователна степен ,,Магистър“
3/ Да имат най-малко 4/ четири/ години професионален опит или присъден най-малко III младши ранг;
Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 420,00 лв.
Брой работни места – 1 бр.
Специфични изисквания за заемане на длъжността – съгласно чл. 18 ал. 1 от Закона за счетоводството;
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

  • Умения за работа с MS office, Word, Excel; Internet; правно – информационни продукти и др.;
  • Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;
  • Управленска компетентност;
  • Ориентация към резултати;
  • Работа в екип;
  • Фокус към клиента (вътрешен/външен)
  • Комуникативна компетентност;
  • Професионална компетентност.

2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на общината, като за целта ръководи, включително планира, организира, контролира, координира, отчита административно-правната, информационна и финансово-счетоводната дейност на община Мездра и изпълнява в съответствие с действащата структура на Общината функциите на главен счетоводител.
Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая 212 на Община Мездра.

3. Начинът за провеждане на конкурса е: тест и интервю.

4. Необходимите документи, които кандидатите за участие в конкурса, трябва да представят са:

1/ Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
2/ Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2 т. 1 от НПКДС за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3/ Заверено копие от документ за придобита образователна степен;
4/ Заверено копие от документ, удостоверяващ професионален опит или придобит ранг като държавен служител (ако има такъв);
5/Заверено копие от документ за самоличност;
6/ Професионална автобиография;
7/Заверени копия на други документи – за компютърни умения, сертификати и др. (ако притежава такива).

5. Документите следва да бъдат представени в:

Община Мездра, п.к. 3100, ул.,,Хр. Ботев“ № 27 в Център за информация и административни услуги, гише ,,Деловодство“  в срок: до 10 дни от датата на публикуване на обявлението ( в случай, че крайният срок е неработен ден – срокът изтича в първия работен ден след него).

Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощени представители.

6. Мястото, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса, е:  информационните табла в сградата на общината и официалния сайт на Община Мездра – www.mezdra.bg.

 

инж. Генади Събков,
Кмет на Община Мездра


Връзка към Административен регистър/Конкурси

https://www.livechatalternative.com/