____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за търг за продажба на недвижими имоти

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на общински незастроени недвижими  имоти -  УПИ VІІ, общ, кв.1 с площ от 750 кв.м. в с.Брусен, УПИ VІІІ, общ, в кв.1 с площ от 745 кв.м. в с.Брусен.

Търгът ще се проведе на 29.11.2016г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 06.12.2016г. в същия час и място.

Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.

Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).

 

КМЕТ:

(инж. Г.Събков)

 

ХЧ/ХЧ

https://www.livechatalternative.com/