____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител на провеждане на мерки по публичност и информираност за проект №BG16RFOP001-2.001-0180 "Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра", по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0180-C01 и №РД-02-37-252/10.11.2016 год. "


Протокол № 1 от работата на комисията, 07.12.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, 19.01.2017 г.


ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ В АОП