__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител на провеждане на мерки по публичност и информираност “ за проект №BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в много- фамилни жилищни сгради в град Мездра" по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и №РД-02-37-227/25.10.2016 г. "


Протокол № 1 от работата на комисията, 08.12.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, 17.01.2017 г.


ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ В АОП