____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение, относно разделно събиране на битови отпадъци срещу намаление на такса смет

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.13 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мездра, Общинска администрация – Мездра уведомява, че до 30 декември 2016 година включително ще се приемат заявления от граждани и фирми за участие в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра през 2017 година. Разделно ще се събират определени от общината количества хартия или приравнени към нея пластмаса, черни и цветни метали. При участие в системата за разделно събиране, такса битови отпадъци ще се намалява с 30 % за сгради и застроени дворни места на граждани и организации. Заявленията за участие се получават и подават в Информационния център на общината, след заверка от отдел ’’Местни данъци и такси”. Минималните единични годишни количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра за 2017 година се запазват на нивото от 2016 година и са както следва:

1. Търговски     обекти – за 1 кв.м. полезна площ

-град Мездра – 40 кг. хартия                                                  – с.Зверино – 30 кг.хартия

2. Заведения за обществено хранене и подобни – за 1 място

-град Мездра – 30 кг. хартия                                                  – с.Зверино – 20 кг.хартия

3. Жилщни имоти- за 1 лице, живеещо в имота

-град Мездра – 70 кг. хартия                                               – с.Зверино – 50 кг.хартия

4. Офиси и учреждения- за 1 лице от персонала

-град Мездра – 60 кг. хартия                                                 – с.Зверино – 40 кг.хартия

5. Производствени площадки – за 1 дка площ

-град Мездра – 3 т. хартия                                                    – с.Зверино – 1т. хартия

 

Допълнителна информация на телефони: 0910/92008 и 92156 вътр.135.

 

Забележка:

1. Не се допускат до участие в системата за разделно събиране за 2017 година имоти, за които има непогасени задължения към община Мездра.

2.Декларирания брой лица, живеещи в имота ще бъде сверен с базата данни за регистрираните по настоящ адрес лица. При констатирана разлика, дължимите количества рециклируеми отпадъци ще се определят на база броя лица, регистрирани по настоящ адрес в имота.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

https://www.livechatalternative.com/