____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

МОТИВИ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове представяме мотиви за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, като в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на своята интернет страница, Община Мездра приема предложения и становища относно този проект за допълнение в Наредбата, на следния e-mail: mezdra@mail.bg или в Общинския център за услуги и информация на гражданите на адрес: гр.  Мездра, ул. „Хр. Ботев“ №27.

1. Причини, които налагат приемането на допълнение на текста в Наредбата:
Във връзка с повсеместното разполагане на самопродаващи преместваеми обекти от типа „вендинг- машина“ и необходимостта от регламентиране на дейността и определяне размера на таксата за предоставяната общинска услуга.

2. Целите, които се поставят:
Оптимизиране и конкретизиране размера на местните такси и цените на услугите, касаещи търговския сектор за улесняване на представителите на бизнеса при  осъществяване на съотвената дейност.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на допълнението в Наредбата:
За прилагането на допълнението в текста на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Улесняване на заинтересованите лица и яснота при определяне на съответната такса.

Предвид изложените мотиви, предложението ми за допълване текста в Наредбата е:

  1. Текстът на т.6 от чл.25 става т.6.1 и се добавя т.6.2:

 

6.2. За поставяне и извършване на търговска дейност от самопродаващи преместваеми обекти, от типа „вендинг- машина“, на месец:
а/ първа зона на града – 30,00 лв./ брой машина
б/ втора зана на града и с. Зверино – 25,00 лв./брой машина
в/ останалите села – 20.00 лв./брой машина.

          2.В Приложение №1, включващо списъка с видовете услуги и цени за тях към чл.59 от Наредбата, в раздел „Други административни услуги“ се създава нова, 15-та точка, със следния текст:

15. Такса за ползване на мобилна преместваема сцена – 350 лв./ден.

 

 

инж. ГЕНАДИ СЪБКОВ
Кмет на община Мездра

/СТ

https://www.livechatalternative.com/