____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление ПУП за МВЕЦ

Община Мездра съобщава, че с Решение №362 от 22.12.2009 год. на Общински съвет гр. Мездра е одобрен Подробен устройствен план съдържащ - Парцеларен план и План за регулация и застрояване за МВЕЦ „Царевец” обхващаща част от землищата на с. Царевец и с. Ослен Криводол, община Мездра.

         На

основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересуваните лица могат за обжалват решението в 14 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”

 

https://www.livechatalternative.com/