__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит по проект № BG16RFOP001-2.001-0086 "Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра" по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0086 и № РД-02-37-133/21.09.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство"


Протокол № 1, 17.01.17 г.

Протокол № 2, 07.02.17 г.


ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ В АОП