____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит по проект № BG16RFOP001-2.001-0088-С01 „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградата на общинската администрация в град Мездра” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.00-0088-C01"


Договор с приложения, 24.02.2017 г.

Протокол № 1, 17.01.17 г.

Протокол № 2, 07.02.17 г.


ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ В АОП