__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит по проект № BG16RFOP001-2.001-0093 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект за социални услуги” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0093-C01 "


Протокол № 1, 17.01.17 г.

Протокол № 2, 03.02.17 г.


ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ В АОП