____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обяви за търг

                      О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

                                         О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

                   Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински          недвижими имот –    УПИ ХVI  в кв.1 по плана на гр. Мездра ,ул. „ Вапцаров „   с площ от 620 кв.м  предназначен за жилищно строителство.

                  Търгът ще се проведе на  26.01. 2010 г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 02 .02 . 2010 г.

    Изискващите се документи за участие в търга се внасят в            срок до  деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00             часа .

    Тръжна документация  и допълнителна информация                     за  търга се получава в стая № 104-А  на общината , тел. / 0910   / 9- 21-16, вътр. 112.

 

        

   РС                             КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ……………….

 

                                                                                      /  Ив. Аспарухов  /

 

 

                   

 

https://www.livechatalternative.com/