__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградата по проект BG16RFOP001-2.00-0088 Прилагане на мерки за енергийно обновление сградата на общинската администрация в град Мездра”


Договор с избор на изпълнител, 26.05.2017 г.


Писмо относно Решение за избор на изпълнител, 04.04.2017 г.


Доклад от работата на комисията, 04.04.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 04.04.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 21.03.2017 г.


Протокол № 1 от работата на комисията, 22.02.2017 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, 04.04.2017 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, 04.04.2017 г.


Решение за удължаване на срока за подаване на оферти, 30.01.2017 г.


Отговор на въпрос, 12.01.2017 г.

Отговор на въпрос № 2, 23.01.2017 г.

Отговор на въпрос № 3, 25.01.2017 г.

 


Обявление

Решение

Документация, 20.12.2016 г.


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз