__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградата, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект за социални услуги по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.00-0093-C01”


Договор с изпълнител, 26.05.2017 г.

Приложение № 1 към Договор с изпълнител, 26.05.2017 г.

Приложение № 2 към Договор с изпълнител, 26.05.2017 г.

Приложение № 3 към Договор с изпълнител, 26.05.2017 г.


Писмо относно Решение за избор на изпълнител, 04.04.2017 г.


Доклад от работата на комисията, 04.04.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 04.04.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 21.03.2017 г.


Протокол № 1 от работата на комисията, 22.02.2017 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, 04.04.2017 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, 04.04.2017 г.


Решение за промяна, 20.12.2016 г.


Обявление

Решение

Документация


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз