____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление - ПУП с. Типченица

Община Мездра, област Враца на основание чл.130 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №11 от 14.01.2010 год. е одобрен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №042584, местност „Траповете” в землището на  с. Типченица.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. Заинтересуваните лица,  могат да прегледат плана. Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване /публикуване/ на обявлението чрез Община

levitra without perscription
Мездра, по реда и условията на Административно – процесуалния кодекс и чл. 215 от ЗУТ пред Врачански Административен съд.

 

https://www.livechatalternative.com/