____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за провеждане на мерки по публичност и информираност за проект №BG16RFOP001-8.003-0023 "Повишаване на административния капацитет на служители от Община Мездра във връзка с изпълнение на проекти за ЕЕ по Приоритетна Ос 2 на ОПРР 2014-2020" по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-8.003-0023-C01 "


Протокол № 1, 21.02.2017 г.

Протокол № 2, 09.03.2017 г.


Удължаване на срока за подаване на оферти, 26.01.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ В АОП, 26.01.2017 h.


ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ В АОП