____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждане на търг за наем на терен за преместваем обект на ул.,,Хр. Ботев” срещу №57-58 гр. Мездра

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект  за  търговска дейност по индивидуален проект с площ от 75,00 кв.м., ситуиран по южния тротоар  на ул. «Христо Ботев» срещу № 57-58,  и срещу кв.83 по ПУП – ЗРП на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989г. Срокът за наемане на терена е 3(три) години. 

Търгът ще се проведе на 31.01.2017г. от 10.00 часа в Община Мездра,

стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 07.02.2017г. в същия час и място.

Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.

Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон

0910 – 9-21-16 (вътр.156).

https://www.livechatalternative.com/