____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители от община Мездра с цел подобряване на административния капацитет в областта на енергийната ефективност на сгради във връзка с изпълнение на договор № BG 16 RFOP001-8.003-0023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16 RFOP001-8.003 „бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР ”


Обявление

Решение

Документация