____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за търг

               О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижим  имот в гр. Мездра ,представляващ УПИ V- пл.№1300   кв.80 по плана на гр. Мездра  , ул. „ Ал. Стамболийски „ №94 ,  включващ земя с площ – 1 150 кв.м , триетажна училищна сграда със ЗП от 306,10 кв.м – бившо общежитие на Професионална гимназия по текстил и облекло – гр. Мездра.

           Търгът ще се проведе на  09.03. 2010 г. от 10.00 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стоя № 202 .  Втора дата – 16 .03 . 2010 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга се внасят в           срок   до  деня , предхождащ провеждането на търга , до        15.00 часа .  

             Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.

 

 

 

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  / п /

 

                                                                       /  Ив. Аспарухов  /

РС

https://www.livechatalternative.com/