____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за участие в начална пресконференция по Проект „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект районна полицейска служба

ee_logo16

 

ПОКАНА

Относно: Участие в начални пресконференция по Проект „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект районна полицейска служба"

Бенефициент – Община Мездра

Партньор – Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Враца


Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с изпълнението на Проект BG16RFОР001-2.001-0091 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – районна полицейска служба", ще бъде проведена начална пресконференция, която цели да запознае обществеността и всички заинтересовани страни с целите и търсените резултати по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 16.02.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Общинска администрация – Мездра, етаж IV, Заседателна зала. Участие в нея ще вземат представители на Община Мездра, заинтересовани лица и представители на медиите.

Дневен ред:

09: 40 ч. Регистриране на участниците

10: 00 ч. Начало на пресконференцията

10:05 ч. Презентация по проекта

10:25 ч. Дискусия


Лице за контакти: инж. Розалина Георгиева – ръководител проект, тел. 088 707 7940, е-mail: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.comКМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

инж. Генади Събков


 

 


Този документ е създаден в рамките на проект номер Проект № ВG16RFОРОО1-2.001-0091 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект районна полицейска служба",който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.

https://www.livechatalternative.com/