Обява за търг в гр.Мездра

               О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

 

                   Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижим  имот в гр. Мездра ,представляващ сграда, строена за трафопост – незавършено строителство с БЗП от 195 кв.м с отстъпено право на строеж , реализирана в част от  парцел I-ви, кв. 17 по плана на гр. Мездра . Търгът ще се проведе на  16.03. 2010 г. от 10.00 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стоя № 202 .  Втора дата – 23 .03 . 2010 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга се внасят в           срок   до  деня , предхождащ провеждането на търга , до        15.00 часа .  

             Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.

 

 

 

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ………………….

 

                                                                       /  Ив. Аспарухов  /