____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за изработен ПУП местност “Под корията” в землището на с. Руска Бела

О Б Щ И Н А  М Е З Д Р А
 
изх.№ 2/ 31.01.2017г.
 

До Христо Борисов Василев
 
Ж.к.“Дъбника“, бл.39, вх.В, ап.65
                                                   
Гр.Враца
 

О Б Я В Л Е Н И Е
 

Община Мездра,област Враца на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя в п.и.051011, местност "Под корията " в землището на с.Руска Бела за изграждане на «Бензиностанция».
 
Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 105. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация – гр. Мездра.
 

Изготвил обявлението:
 

Нели Ценова – гл.специалист „ТО и К”

https://www.livechatalternative.com/