Oбява публичен търг с явно

               О Б Щ И Н А        Г

Р А Д           М Е З Д Р А

 

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижими имоти  земеделска земя  в  землището на   с. Игнатица , както следва :

1.1.  имот  № 002664  с площ от 8,257 дка, местност „ Шумер „ ,  

1 .2. имот 002709 е с площ от 21,855 дка, местност „  Шумер    .

Депозитът се внася   в касата на общината- стая № 212  в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.

            Търгът ще се проведе на  06.04.  2010 г. от 10.30 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стоя № 202 .  Втора дата – 13.04. 2010 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга се внасят в           срок   до   01.04.2010  за първата дата, 15.00 часа и  до 12.04.2010г. за втората дата .

            Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.

 

 

 

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ………………….

 

                                                                       /  Ив. Аспарухов  /

РС