____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за търг

               О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижим  имот в с. Зверино ,  представляващ  незастроен парцел  УПИ IХ ,кв.92,ул.”Г.Генов” с площ от 560 кв.м подходящ за жилищно строителство.

           Търгът ще се проведе на  06.04.  2010 г. от 10.00 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стоя № 202 .  Втора дата – 13.04. 2010 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга се внасят в           срок   до  деня , предхождащ провеждането на търга , до        15.00 часа . За първата дата- до 01.04.2010 ,за втората – до 12.04.2010г.

            Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9-

21-16, вътр. 112.

 

 

 

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ………………….

 

                                                                       /  Ив. Аспарухов  /

РС

https://www.livechatalternative.com/