____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ДО Митко Иванов Дечев

САТО 0720(1)                                                                                                          (7-420)
Община Мездра                                                           Шифър на услугата …………………….
гр. Мездра                                                                     ЕКНМ……………….. квартал ………….
област Враца                                                                Населено място …………………………..
                                                                                        парцел …………………………………………
 
Изх. №  56.00-8/20.04.2017 год.
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
      На основание § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщаваме, че със Заповед№ 263
от 12.04.2017 год. на Кмета на Община Мездра, е утвърдена оценката на
новообразуван имот № 17.253 по Плана на новообразуваните имоти за
местност „Мишковото“ в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, одобрен
със Заповед № 276/01.07.2010 г. на Областен управител на област Враца,
предоставен за ползване на Йордан Божилов Цолов.
Имотът е бивша собственост на наследниците на Дано Митов Мишков.
       Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на
съобщението по реда и условията на АПК, чрез община Мездра, пред
Административен съд – Враца. 
      Долуподписаните сме запознати със съобщението.

Собствено, бащино и фамилно име на собственика
(право на строеж )
Квартал
(масив)
на УПИ
на ПИ
Дата
(год., месец, ден)
Подпис
                   1
     2
    3
   4
       5
     6
Митко Иванов Дечев
гр. София,
ж.к. „Дружба“ бл. № 29Йоана Лазарова ДечеваИван Данчев ДечевЙордан Божилов ЦоловВръчил:
арх. Димитър Любенов Костов    ст. експерт „Кадастър и регулация“       ………../п/…………..
                  / трите имена /                           / длъжност/                                    /подпис и печат/З А П О В Е Д
№  263 / 12.04.2017 г.
По заявление № 56.00-8/20.02.2017 г. на Йордан Божилов Цолов, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ, § 31, ал.3 от ПЗР на ПМС № 234/16.12.1999 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, Заповед № 556/24.09.1998 г. за признато право на ползване на земеделските земи, Наредба за реда за определяне цени на земеделските земи и влязъл в сила план на новообразуваните имоти /ПНИ/ и регистрите към него за земеделски земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се в местност „Мишковото“, землище на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 276 от 01.07.2010 г. на Областния управител на област Враца, изменен със Заповед № 56/27.01.2017 г. на Кмета на община Враца, и изготвена на 10.04.2017 г. оценка на имота от лицензиран оценител
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М
Оценката на предоставената за ползване на ЙОРДАН БОЖИЛОВ ЦОЛОВ, ЕГН              и адрес гр. Мездра,                                                           земеделска земя, представляваща поземлен имот по ПНИ
 № 47714.17.253 от 600 кв. м, VI /шеста/ категория в местността „Мишковото“, землище на гр. Враца в размер на 156 лв.
Имотът е бивша собственост на Дано Митов Мишков, бивш жител на гр. Мездра.
Заповедта влиза в сила в 14-дневен срок от датата на съобщаване на страните и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Bъз основа на влязла в сила Заповед, ползвателят е длъжен, в тримесечен срок от датата на влизането й в сила, да внесе по набирателна сметка по § 4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ на Община Мездра IBAN: BG82SТSA93003325414500, BIC: STSABGSF, Банка ДСК, клон Мездра определената цена за имота и 30 лв. за изготвяне на оценката.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА
инж. Генади Събков   ….. /п/ ……
https://www.livechatalternative.com/