____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ДО Димитър Григоров Банчев

САТО 0720(1)                                                                                                          (7-420)
Община Мездра                                                           Шифър на услугата …………………….
гр. Мездра                                                                     ЕКНМ……………….. квартал ………….
област Враца                                                                Населено място …………………………..
                                                                                        парцел …………………………………………
 
Изх. №  94-П-163/19.04.2017 год.
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
      На основание § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщаваме, че със Заповед№ 264
от 12.04.2017 год. на Кмета на Община Мездра, е утвърдена оценката на
новообразуван имот № 23.216 по Плана на новообразуваните имоти за
местност „Лозята-Червияка“ в землището на с. Крета, общ. Мездра, одобрен
със Заповед № 275/01.07.2010 г. на Областен управител на област Враца,
предоставен за ползване на Петър Иванов Марков.
Имотът е бивша собственост на наследниците на Динко Григоров Банчев и
на наследниците на Петър Динков Вълков.
       Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на
съобщението по реда и условията на АПК, чрез община Мездра, пред
Административен съд – Враца. 
      Долуподписаните сме запознати със съобщението.

Собствено, бащино и фамилно име на собственика
(право на строеж )
Квартал
(масив)
на УПИ
на ПИ
Дата
(год., месец, ден)
Подпис
                   1
     2
    3
   4
       5
     6
Ползвател:
Петър Иванов Марков

Собственици:
Никола Мицов Динков
Радоил Иванов Попов
Мария Радоилова Попова
Галя Георгиева Хннкова
Петър Георгиев Тодоров
Илияна Георгиева Прокопиева
Тихомир Георгиев Прокопиев
Димитър Григоров Банчев –
  гр. Мездра
Григор Георгиев Григоров
Михаил Георгиев Григоров

Собственици:
Малина Стефанова Станкова
Божидар Славчев Станков

Връчил:
арх. Димитър Любенов Костов    ст. експерт „Кадастър и регулация“       ………../п/…………..
                  / трите имена /                           / длъжност/                                    /подпис и печат/
 

 
З А П О В Е Д
№  264 / 12.04.2017 г.

По заявление от 14.03.2017 г. на Петър Иванов Марков, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ, § 31, ал.3 от ПЗР на ПМС        № 234/16.12.1999 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, Заповед           № 556/24.09.1998 г. за признато право на ползване на земеделските земи, Наредба за реда за определяне цени на земеделските земи и влязъл в сила план на новообразуваните имоти /ПНИ/ и регистрите към него за земеделски земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се в местност „Лозята-Червияка“, землище на с. Крета, одобрен със Заповед № 275/01.07.2010 г. на Областния управител на област Враца, и изготвена на 10.04.2017 г. оценка на имота от лицензиран оценител

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Оценката на предоставената за ползване на ПЕТЪР ИВАНОВ МАРКОВ, ЕГН                           и адрес                                                       земеделска земя, представляваща поземлен имот по ПНИ
 № 39709.23.216 от 1157 кв. м, VI /шеста/ категория в местността „Лозята-Червияка“, землище на с. Крета в размер на 278 лв.
Част от имота – 1009 кв.м, е бивша собственост на Динко Григоров Банчев, бивш жител на с. Крета. Част от имота – 148 кв.м, е бивша собственост на Петър Динков Григоров, бивш жител на гр. Мездра.
Заповедта влиза в сила в 14-дневен срок от датата на съобщаване на страните и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Bъз основа на влязла в сила Заповед, ползвателят е длъжен, в тримесечен срок от датата на влизането й в сила, да внесе по набирателна сметка по § 4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ на Община Мездра IBAN: BG82SТSA93003325414500, BIC: STSABGSF, Банка ДСК, клон Мездра определената цена за имота. Таксата за изготвяне на оценката от 30 лв. е внесена с квитанция № 3000937993/16.03.2017 г.
 

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА
инж. Генади Събков   ….. /п/ ……

https://www.livechatalternative.com/