____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Oбява публичен конкурс по оферти за ползване на двата паркинга в гр. Мездра

             

Π Á  Ù  È  Í  À  -  à Р À  Ä      Ì  Å  Ç  Ä  Р À

 

 

 

                                        Î   Á   ß      À

 

 

 

                Îáùèíà – ãð. Ìåçäðà îáÿâÿâà публичен  конкурс по оферти çà  ползване    на  двата паркинга   в гр. Мездра , ЦГЧ , южно и северно от    хотел  “ Родина “   -Мездра   за организиране на атракционна дейност във връзка с провеждането на  ХХХVII- те традиционни празници на културата „ Мездра – май – 2010 „  за периода от 01.05.2010 до 06.05.2010 година.

                Конкурсът   ùå ñå ïðîâåäå íà 19. 04. 2010ã. îò 10.30 ÷àñà â îáùèíаòà. Âòîðà   äàòà- 23.04. 2010  г. в същия час и място.

                Дîïúëíèòåëíà èíформàöèÿ за конкурса  ñå ïîëó÷àâàт â ñòàÿ ¹ 213  íà Îáùèíà  Ìåçäðà, òåë.: 9-21-16 , вътрешен 123  и тел.

 /0910/   9-32-55.

 

 

 

 

 

 

                                    ÊÌÅÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÌÅÇÄÐÀ :

 

                                    ………………………/ Èâ. Àñïàðóõîâ /

 

https://www.livechatalternative.com/