____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за одобрено ЧИПУП-ПРЗ за ПИ №1269 и ПИ №1270 в кв.99 гр. Мездра

Община Мездра, област Враца на основание чл.130 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №151 от 16.04.2010 год. на кмета на Община Мездра е одобрен проект за Частично изменение на подробeн устройствен план (ЧИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №1269 и ПИ

№1270 в кв. 99 по плана на гр. Мездра с който е урегулиран УПИ VІІ-1269,1270, кв.99 за многофуткционална спортна зала.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. Заинтересуваните лица,  могат да прегледат плана. Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок

от датата на публикуване на обявлението чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно – процесуалния кодекс и чл. 215 от ЗУТ пред Врачански Административен съд.

 

https://www.livechatalternative.com/