____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра започна изпълнението на дейностите по проект„Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект за социални услуги“

Община Мездра започна изпълнението на дейностите по проект № BG16RFOP001-2.001-0093 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект за социални услуги"по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RF0P001-2.001- 0093-C01 и №РД-02-37-99/16.09.2016 г. по проект за „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени в град Мездра – обект за социални услуги” на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Проектът е на обща стойност 312 749.99 лв., от които 231 663.44 лв.,финансиране от ЕС и ЕФРР и 40 881.78 лв. национално съфинансиране. Продължителността на изпълнението на проекта е 18 месеца.

Сградата, която е включена в проекта се използва за административни нужди и е построена през 1974 г. Поради дългия срок на експлоатация и в резултат на естественото овехтяване на материалите, експлоатационните характеристики на сградата са значително занижени. Дограмата е алуминиева, в крайно незадоволително състояние.Отоплението на сградата е с газов котел с вътрешни отоплителни тела, и тръбна разводка от метални тръби без топлоизолация. Сградата не отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност в сградите.

В настоящето състояние първичното енерго-потребление в сградата е 797587 кWh/у, а сградата попада в клас на енерго-потребление D от скала на енерго-потреблението.

Основната цел на проекта е внедряване на високо-ефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служители и посетители.Предвижда се да се приложат високо-ефективни енерго спестяващи мерки за сградата за постигане на специфичен годишен разход от 397997 кWh/у и постигане на клас B; да се въведат вътрешни правила за енергиен мениджмънт на сградата за устойчиво поддържане на постигнатите показатели за ефективност в дългосрочен план. Очаква се постигане намаления на отделяния в атмосферата на вредни емисии.

При реализиране на всички предвидени енергоспестяващи мерки, общият брутен годишен разход на енергия ще се редуцира с 50,01 % до 397997 кWh/у и сградата ще попада в клас „В“ отскалата на енерго-потреблението. Пакета от енергоспестяващи мерки ще доведе до значителен екологичен ефект: емисиите на въглероден диоксид ще се редуцират с 77,9 тона/год. В момента се съгласува изготвения инвестиционния проект за сградата, по планираните енергийно-спестовни мерки. Община Мездра предвижда стартирането на строително монтажните дейности с избрания изпълнител в началото на месец август.

logo_EE_soc

 


https://www.livechatalternative.com/