Съобщение относно техническите паспорти на сградите

Община Мездра, съобщава на всички граждани и организации, че съгласно Наредба №5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите, всички собственици на сгради са длъжни да изготвят технически паспорти на

собствените си строежи, след извършено обследване в следните срокове:

– за строежи първа категория – до 31.12.2008 год.

– за строежи втора категория – до 31.12.2010 год.

– за строежи трета категория – до 31.12.2012 год.

– за строежи четвърта категория – до 31.12.2014 год. и

– за строежи пета категория – до 31.12.2016 год.

Отговор на

въпроси и допълнителна информация може да се получи от Дирекция УПИТУ към Община Мездра.