____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 051016, местност

Община Мездра, област Враца на основание чл.130 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №235 от 25.05.2010 год. е одобрен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №051016, местност „Под корията” в землището на  с. Руска бяла.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. Заинтересуваните лица,  могат да прегледат плана. Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване /публикуване/ на обявлението чрез

Община Мездра, по реда и условията на Административно – процесуалния кодекс и чл. 215 от ЗУТ пред Врачански Административен съд.

https://www.livechatalternative.com/