____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви за търг

               О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

 

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижим  имот в с. Зверино ,  представляващ  незастроен парцел  УПИ IХ ,кв.92,ул.”Г.Генов” с площ от 560 кв.м подходящ за жилищно строителство.

           Търгът ще се проведе на  22.06.  2010 г. от 10.30 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стоя №

202 .  Втора дата – 29.06. 2010 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга се внасят в           срок   до  деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа           Тръжна  документация  и   допълнителна    информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.

 

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ………………….

 

                                                                       /  Ив. Аспарухов  /

РС

 

 

 

 

 

                   О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

                                        О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

                  Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински          недвижими имот –    УПИ II, пл.№ 53 ,кв.5 по плана на с. Кален – земя   с площ от 7 710 кв.м и подобрения .

                  Търгът ще се проведе на  22.06. 2010 г. от 10.00 часа в Община           Мездра . Втора дата – 29 .06 . 2010 г.

    Изискващите се документи за участие в търга се внасят в            срок до  деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00             часа .

    Тръжна документация  и допълнителна информация                     за  търга се получава в стая № 104-А  на общината , тел. / 0910   / 9- 21-16, вътр. 112.

        

   РС                             КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ……………….

 

                                                                                      /  Ив. Аспарухов  /

 

 

https://www.livechatalternative.com/