____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

                      О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

 

                                        О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

 

                  Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински   недвижими имот –    УПИ ХVI  в кв.1 по плана на гр. Мездра ,ул. „ Вапцаров „   с площ от 620 кв.м  предназначен за жилищно строителство.

                  Търгът ще се проведе на  20.07. 2010 г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 27 .07 . 2010 г.

    Изискващите се документи за участие в търга се внасят в    срок до  деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00   часа .

    Тръжна документация  и допълнителна информация              за  търга се получава в стая № 104-А  на общината , тел. / 0910

buy levitra from canada
      / 9- 21-16, вътр. 112.

 

         

   РС               КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ……………….

                                                                              /  Ив. Аспарухов  /

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/