____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление за КПИИ за строеж

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за строеж: „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на Община Мездра (от разклонителна муфа на пътя Мездра – Рашково до базова станция в с. Зверино) в следния обхват:

1.      В землището на с. Игнатица: ПИ №1.445 и №1.446, местност „АНДРЕЕВА ЛИВАДА”, №1.578, местност „ГАБРОВНИЦА”, №1.579, местност „ЛИВАДАТА”, №1.580, местност „СУЛТАНКИН РЪТ”, №107.1, 110.1, 111.1 и 112.1, местност „ПЕЛИН”. Трасето на оптичната кабелна линия в землището на с. Игнатица е с дължина 6,296 км и преминава през девет имота и не засяга частни имоти.

2.      В землището на с. Зверино: ПИ №15.2 и 15.104, местност „АЛИОВ ДОЛ” и ПИ №38.8, местност „ДЕВА МОГИЛА”. Трасето на оптичната кабелна линия в землището на с. Зверино е с дължина 0,117 км и преминава през три имота държавна собственост и не засяга частни имоти.

3.      През населените места на с. Игнатица и с. Зверино.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На

основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 -дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/