____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за търг

                    О  Б   Щ   И   Н   А   -  Г  Р  А  Д       М   Е   З   Д   Р   А

 

                                   О   Б   Я   В   Я   В   А   :

 

                Провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем    на общински имоти- земеделки земи  в землището на с. Очин

дол, местностите „Бук „ с обща площ от 47 ,018 дка.

                 Търгът ще се проведе на   05.10. 2010г. от 10.00 часа в Община Мездра  Втора дата –  12.10. 2010 г. в същия час и място.

            Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .

            Тръжна документация  и допълнителна информация за         търга се получава в стая № 109  на общината .

       

 

                  Кмет на ОБЩИНА МЕЗДРА :…………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     / Ив. Аспарухов  /

https://www.livechatalternative.com/