обяви за търгове

               О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

                           Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижими  имоти – жилищни парцели   в с. Брусен – 18 броя и в с. Царевец – 7 броя . Търгът ще се проведе на  02.11. 2010 г. от 10.00 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стоя № 202 .  Втора дата – 09 .11 . 2010 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга се внасят в           срок   до  деня , предхождащ провеждането на търга , до        15.00 часа .  

             Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.

 

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  : 

                                                                       /  Ив. Аспарухов  /

 

 

             О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижим  имот в   гр. Мездра – апартамент № 40   на ул. „ В. Левски” № 1, бл.Левски,вх.Б,ет.4.

           Търгът ще се проведе на  02.11.  2010 г. от 10.30 часа в

Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стая № 202 .  Втора дата – 09.11. 2010 г  в същия час и място .          Изискващите се документи за участие в търга се внасят в            срок   до  деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа         Тръжна  документация  и   допълнителна    информация            за  търга се получава в стая № 104-А и стая  109  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112 или 156.

 

                        КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :                                                                                                                                                             /  Ив. Аспарухов  /

 

              О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижим  имот в   гр. Мездра –обособен   първи етаж  на  триетажна жилищна сграда на ул. „Динко Петров „ № 10 , заедно с 1/3 ид. част от правото на строеж в  дворното място на парцел I,  пл.№ 797 ,  кв.56  по плана на гр. Мездра

           Търгът ще се проведе на  02.11.  2010 г. от 10.30 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стая № 202 .  Втора дата – 09.11. 2010 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга се внасят в           срок   до  деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа           Тръжна  документация  и   допълнителна    информация            за  търга се получава в стая № 104-А и стая  109  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112 или 156.

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  : 

                                                                       /  Ив. Аспарухов  /