____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за конкурс

              О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                   О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

       Провеждането на публичен  конкурс по оферти за   продажба на  общински имот   стопанска сграда , реализирана   в имот  № 000369 –  стопански  двор в близост до   регулацията на    с. Руска бяла ,  м.  „ Садината ”  със  застроена  площ от   206   кв.м    при  запазване предназначението на обекта .   

       Конкурсът ще се проведе на 02.11.2010г.

от 11.00 часа в Община Мездра. Втора дата – 09 .11.2010 година.

       Срок за представяне на документите за участие : до деня предхождащ провеждането на конкурса – до 15.00 часа.

       Информация за конкурса и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А , или на телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

 

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

РС

 

https://www.livechatalternative.com/