Участие в системата за разделно събиране на отпадъци през 2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мездра, Общинска администрация – Мездра уведомява, че до 29 декември 2017 година включително ще се приемат заявления от граждани и фирми за участие в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра през 2018 година. Разделно ще се събират определени от общината количества хартия или приравнени към нея пластмаси, черни и цветни метали. При участие в системата за разделно събиране такса битови отпадъци ще се намалява с 30 % за сгради и застроени дворни места на граждани и организации. Заявленията за участие се получават и подават в Информационния център на общината.
Допълнителна информация на телефони: 0910/9 2008 и 9 2156 вътр.135.
Забележка: 1. За имоти, за които не е платена такса битови отпадъци за 2017 година не се допускат за участие в системата за разделно събиране за 2018 година.
2. Декларирания брой лица, живеещи в имота ще бъде сверен с базата данни за регистрираните по настоящ адрес лица. При констатирана разлика, дължимите количества рециклируеми отпадъци ще се определят на база броя лица, регистрирани по настоящ адрес в имота.